Krabičky Yesteryear 1956 – 1972

Krabičky modelů MATCHBOX, prošly výrazným vývojem. U prvních modelů se podobaly krabičkám od zápalek. Odtud také pochází pojmenování modelů firmy Lesney, neboť Matchbox znamená v angličtině krabičku od zápalek. Pravdou je, že cena modelu zatím nerozlišuje, jaký typ krabičky model má. Frekvence výskytu jednotlivých krabiček je však různá, a její vliv na cenu modelu v originálním balení v budoucnu poroste.

 Lze se setkat s různým kódováním pro označení typu krabiček (podobně jako u modelů). Za základ pro označení typů krabiček je zvoleno kódování M.I.C.A., protože je celosvětově nejrozšířenější a ze všech nejpřijatelnější, i když i k němu existují podstatné výhrady. Je to v tuto chvíli schůdnější, než zavádět další systém (i když by byl samozřejmě ze současného pohledu „dokonalejší“). Přesto bylo nutné upřednit kódování krabiček F a G, protože M.I.C.A jejich rozdíly nepodchycuje. Hlavní výhrady ke kódování M.I.C.A.:

  •  Mezi perokresbovými typy příliš velké rozdíly nejsou, zejména mezi typy A a B. Přesto je na každý typ „vyplýtváno“ jedno písmeno. Mezi typy D1 až D3 jsou rozdíly mnohem podstatnější.
 • Typy F a G zahrnují celou řadu variant, které vůbec nejsou podchyceny, přičemž růžová a fialová barva není tím nejpodstatnějším rozlišovacím znakem. Je však, pravda, nejpatrnější. Při bližším rozlišení však vznikají nesrovnalosti.

 

Krabičky používané do roku 1972 lze rozdělit do tří podskupin:


  1. Perokresba – kódy A, B, C
  1. Barevný obrázek – kódy D1, D2, D3, E, E1
 1. Okénková krabička – kódy F(x), G(x)

 

Poznámka: Modely pro USA byly dodávány včetně krabičky ještě zabalené v “bublině”. Ze sběratelského hlediska je nepříjemné, že “bublina” byla při vyjmutí modelu poničena. Mimoto ještě existují sady s více modely označené písmenem G (Gift Set), které také mají své speciální balení. Část modelů byla dodávána v krabičkách jiných firem jako reklamní předměty. Tato balení budou podrobně zpracována později.

ad 1) PEROKRESBY: Celopapírové krabičky používané od roku 1956 do roku 1961.

  • Na žluté titulní straně byl nakreslen černou linkou nebarevný model v bílém oválu, nahoře červený nápis MODELS OF YESTERYEAR a níže po stranách číslo modelu. U prvních krabiček (typy A,B) nebylo číslo modelu uvozeno písmenem  “Y”, nýbrž pouze symbolem “No”. Ve spodu bylo černě pod sebou napsáno SERIES, BY LESNEY, MADE IN ENGLAND.
  • Horní stěna v barvě sytě modré, spodní stěna v barvě hnědé měla znázorňovat škrtací plochu zápalkové krabičky.
  • Boční chlopně v barvě sytě modré, dále dle typu: typ A – číslo modelu černé, špatně viditelné, typ B – číslo modelu modré v bílém kruhu, typ C – číslo červené v bílém kruhu, doplněn název modelu bílým písmem.
 • První tři krabičky typu A měly zpočátku číslo na chlopni napsáno tenkou linkou (v přehledu označeno jako verze A1). Pozdější krabičky měly číslo tučně, ale viditelnosti to moc nepomohlo (označeno jako verze A2)
Zleva krabičky typu A, B, C od modelu Y-9A Fowler. U krabičky A černé číslo na boku zaniká. U krabiček B a C je vyobrazení modelu odlišné, což je výjimka pouze u tohoto modelu. U typu C je již na boku u čísla doplněn kód „Y“. Na aversu krabičku typu C poznáte podle nápisu REGD. doplněného pod pravé číslo No9.

ad 2) BAREVNĚ OBRÁZKY: Tyto krabičky byly uvedeny v průběhu roku 1961 a používaly se až do přelomu roku 1968/69, kdy byly nahrazeny okénkovým typem. Přestože prošly celou řadou  změn, a to mnohem podstatnějších než perokresbové, jsou jim vyhrazena pouze dvě písmena – D a E.

  • Typ D1 – v průběhu roku 1961 byly perokresbové krabičky u vyráběných modelů zaměněny za krabičku s barevným obrázkem na žlutém základě. Zůstává červený nápis MODELS of YESTERYEAR, číslo modelu doplněné o “Y” je černé. U spodní hrany je černý nápis. Na boční chlopni je číslo modelu a pod ním název modelu, vše v bílé barvě.
  • Typ D2 – v těchto krabičkách byly modely prodávány od roku 1964. Pro malou dostupnost jsou jedním z ukazatelů kvalty sbírky. Přepracovaný obrázek automobilu je doplněn o pozadí znázorňující určité prostředí, takže celkový dojem působí realističtěji. V horní části opět červený nápis MODELS of YESTERYEAR , černá čísla modelu po stranách jsou posunuta až ke spodnímu okraji. Mezi nimi je červeně napsán název modelu a pod ním černě nápis. U nápisů na chlopních zvětšeno písmo. 
  • Typ D3 – zahrnuje období let 1965-66. Obrázek modelu oproti D2 beze změn, pouze pozadí je pozměněno. Podstatnou změnou je nápis ”MATCHBOX” v horní části na místě nápisu MODELS of YESTERYEAR, který je přesunut ke spodnímu okraji, obojí červeně. Pod ním je černě název modelu a E LESNEY PRODUCT je drobným červeným písmem až u samotné hrany. Boční chlopně opět téměř beze změn s výjimkou nově uvedených modelů Y-3B a Y-13B, u nichž je chlopeň doplněna o obrázek modelu. Tyto krabičky bývají (dle mého názoru mylně) zařazovány k následujícímu typu E. 
  • Typ E – čelní obrázek včetně všech nápisů je shodný s typem D3. Boční chlopně jsou doplněny o obrázek modelu, v jehož horním okraji je červený nápis „MATCHBOX“ (sporné typy D3 tento nápis neobsahují). Používán v období let 1966 – 67.
 • Typ E1 – Na první pohled od předchozího typu E téměř k nerozeznání. Liší se malou značkou ® (Marca Registrata) umístěnou za nápisy ”MATCHBOX” jak na čelní straně, tak na chlopních. Modrá barva na bocích krabičky je u většiny modelů znatelně světlejší, než u předchozích typů (s výjmkou většiny Y-9B Simplex). Používán v období let 1967-69.

 

 

Krabičky D1, D2 a D3 opět od Y-9A Fowler. Rozdíly mezi jednotlivými typy jsou jasně patrné. Boční popisy jsou beze změn, pouze u D2 a D3 je použito větší písmo.

 

 

 

 

Krabičky zleva D3 (u M.I.C.A. E!) uprostřed E a vpravo E1 od modeku Y-13B Daimler. První krabička má sice obrázek z boku, ale není nad ním nápis MATCHBOX a svou dobou vzniku spadá do D3. Odstín modré je u typu E1 světlejší; objevit doplněný znak ® v pravém spodním rohu nápisu MATCHBOX již vyžaduje větší pozornost.

Všechny papírové krabičky mají na zadní straně na žlutém podkladě napsánu stručnou charakteristiku vzoru modelu a měřítko zmenšení. Ostatní plochy jsou modré – s výjimkou typů A až D1, kde spodní plocha měla barvu sírového “škrtátka” na zápalkové krabičce. 

ad 3) OKÉNKOVÉ KRABIČKY: Na přelomu let 1968/69 došlo k výrazné změně v balení modelů.

  • Část přední a horní plochy krabičky je tvořena průhlednou fólií, takže je model v krabičce “vidět”. Papírová část těchto ploch má ze 2/3 zprava podklad žlutý a zbylá 1/3 růžový nebo fialový. Ostatní plochy mají žlutý podklad a hrany lemované opět růžově nebo fialově.
  • Nahoře je uvedeno číslo modelu a nápis “Models of Yesteryear”, zepředu číslo modelu a nápis “MATCHBOX” s názvem modelu.
  • Boční chlopně obsahují tytéž údaje jako přední plocha a pod nimi je vyobrazen model.
  • Zadní plocha – 2/3 zleva realistický obrázek modelu, zbytek identifikace modelu a základní data o předloze modelu (originálu) v angličtině. Tento text je na spodní straně uveden ve francouzštině, němčině a italštině.
  • varianty F1F6 z let 1969/70,  kombinace žluté a růžové barvy (s výjimkou modelu Y-15B)
 • vyrianty G1 a G2 z let 1970/72, kombinace žluté a fialové barvy (s výjimkou modelu Y-2C)

 

 

Zleva krabička typu F, vpravo typ G. U modelu Y-9B Simplex bylo změněno barevné schéma ze zelené na zlatou s jahodovými blatníky. Toto se objevilo i na krabičkách.

 

Provedení obou typů krabiček je jinak naprosto identické. U modelu Y-9B došlo ke změně barevného provedení ze zelené na kombinaci zlatá karoserie a tmavě červené blatníky. Tato změna se promítla i do vyobrazení na krabičce. Celá řada variant vznikla kombinací různých doplňkových nápisů. Zřejmě to má na svědomí snaha firmy ochránit svá autorská práva. Modely Matchbox byly v té tobě velmi populární, čehož se snažilo mnoho výrobců využít nelegálně ve svůj prospěch. Tyto varianty v současné době třídění MICA zcela ignoruje, neboť rozeznává pouze typy F a G. Podrobná tabulka bude uvedena v samostatném odkazu.

 

text a foto Libor Mikš

Následujte nás:

Alexandr Pícha

Editor studia Model DEPO, Miramis, s.r.o. Autor publikací Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s L. Mikšem) a Collector's Guide to MATCHBOX Models of Yesteryear 1956–1972 (s P. Lagnerem). Studio Model DEPO připravilo také oficiální katalog Abrex 2018/2019, propagační materiály pro FoxToys, grafiku pro Czech Auto Legends a další .materiály pro výrobce kovových modelů.